J a s a n k a - místo, kde si lidé a příroda vzájemně naslouchají

backup content

Programy pro školy
-------------------------------------------

Programy zaměřujeme zejména na ekologickou výchovu. Snažíme se přiblížit dětem přírodu, vzájemné vztahy jejich složek a neopomíjíme ani vliv člověka. Využíváme prožitkovou a dramatickou výchovu, klademe důraz na hry podněcující spolupráci a rozvoj smyslového vnímání.

Programy jsou sestaveny tak, aby rozšiřovaly znalosti z předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda a navazovaly na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a na průřezovová témata Environmentální výchova a Multikulturní výchova.

Programy probíhají pod vedením lektorky, která vystudovala PřF UK obor biologie a je držitelkou osvědčení lektora ekologické výchovy v rámci společného programu Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a ČSOP akreditovaného MŠMT ČR.

Nabíka programů pro mateřské školy a první stupeň základních škol:

  • program#1 MÁME DOMA KONĚ
  • program#2 Limpopo - pohádky z Afriky
  • Realizaci programů je možné dohodnout telefonicky nebo prosřednictvím e-mailu. Na základě domluvy Vám e-mailem pošleme závaznou objednávku a bližší informace.